You are currently browsing the Oulun hiippakunnan tuomiokapituli category
Displaying 1 entry.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli: Juhana Pohjola menetti pappisvirkansa

  • Posted on August 5, 2014 at 15:01

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli määräsi 5.8.2014 Juhana Pohjolan menettämään pappisvirkansa kirkon lainsäädännön mukaisesti (KL 5: 3.3).  Päätös tuli voimaan heti.

Tuomiokapituli katsoi selvitetyksi, että Oulun hiippakunnan papistoon kuulunut Juhana Pohjola on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja rikkonut 18.12.1999 antamansa pappislupauksen sekä osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina ryhtymällä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaaniksi, johtamalla lähetyshiippakunnan kansliaa, kuulumalla sen pappiskollegioon, toimimalla sen konsistorin jäsenenä ja alaisuudessa sekä Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramiehen kaitsennassa ja apuna.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta on perustettu maaliskuussa 2013. Kyseinen yhteisö, joka on rekisteröimätön yhdistys, on organisoitunut kristillisen kirkon tapaan siten, että sillä on omat seurakunnat, hiippakunta ja piispa.  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat maaliskuussa 2013 yhdessä todenneet, ettei muodostetulla lähetyshiippakunnalla ole kirkossamme organisatorista asemaa eikä se kiinnity kirkkomme rakenteeseen. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin toimiminen lähetyshiippakunnan tehtävissä on piispojen kannanoton mukaan ilmeisessä ristiriidassa papilta odotettavan lojaalisuuden ja pappislupauksen kanssa. 

Kirkkolaki 5: 3.3

Papille, joka toimii vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta tai laiminlyö niitä taikka käyttäytyy papille sopimattomalla tavalla, tuomiokapituli voi asian laadun mukaan antaa kirjallisen varoituksen tai pidättää hänet pappisvirasta vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Jos papin sopimaton käyttäytyminen, laiminlyönnit pappisvirassa tai käyttäytyminen muutoin osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi olemaan pappina, tuomiokapituli voi määrätä hänet menettämään pappisvirkansa.