You are currently browsing the Kankaanpään seurakunta category
Displaying 1 entry.

Tuomiokapituli hylkäsi Kankaanpään kirkkoherrasta tehdyn kantelun

  • Posted on March 19, 2014 at 16:22

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kankaanpään seurakuntaa koskeva kantelu kirkkoherra Keijo Rainerman toimintaa koskevassa asiassa ei anna tuomiokapitulissa aihetta enempiin toimenpiteisiin. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli toteaa kuitenkin, että Niinisalon Kappeliyhdistys ry:n toiminta ei ole Kankaanpään seurakunnan toimintaa ja että se täyttää kilpailevan toiminnan määritelmän.

Kantelun tekivät eräät Kankaanpään seurakunnan luottamushenkilöt. He pyysivät tuomiokapitulia tutkimaan, onko Kankaanpään seurakunnassa toimittu kirkkolain ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Asia koskee toimintaa entisessä Kankaanpään seurakunnan seurakuntakodissa, sittemmin Niinisalon toimintakeskukseksi, nykyisin Niinisalon kirkoksi kutsutussa kiinteistössä. Kantelussa pyydetään tuomiokapitulin kannanottoa seitsemään eri asiakohtaan: Niinisalon kirkko –nimityksen käyttöön, jumalanpalvelusten ulkoistamiseen, messujen järjestämiseen ilman tuomiokapitulin lupaa, ehtoollisviinin jakamiseen, lojaliteettivelvoitteen rikkomiseen, kirkon ykseyden hajottamiseen ja sivutoimeen/kilpailevaan toimintaan. Tuomiokapituli on päättänyt asiasta kokouksessaan 19.3.2014.

Tuomiokapituli on käsitellyt aiemmin vuonna 2012 kantelua. joka koski myös Niinisalon kirkko –nimistä kiinteistöä ja siellä järjestettyä seurakunnallista toimintaa ja jumalanpalveluksia. Silloin niin kantelijat, kirkkoherra kuin tuomiokapitulikin katsoivat, että toiminta oli Kankaanpään seurakunnan toimintaa. Nyt tilanne on muuttunut, kun Niinisalon Kappeliyhdistys ry on itse ryhtynyt järjestämään entisessä seurakuntatalossa ja nykyisin Niinisalon kirkoksi kutsumassaan paikassa omaa jumalanpalvelustoimintaa.

Tuomiokapituli toteaa, että Niinisalon kappeliyhdistyksen järjestämä jumalanpalvelustoiminta ei ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa eikä Kankaanpään seurakunnan toimintaa. Kankaanpään kirkkoneuvosto ei ole tehnyt toimitiloja koskevia sopimuksia kappeliyhdistyksen kanssa eikä päättänyt järjestää seurakunnan toimintaa Niinisalon kirkoksi kutsutussa rakennuksessa. Tuomiokapituli toteaa, että mikään yksittäinen henkilöryhmä, yhteisö tai yhdistys ei voi alkaa järjestää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksia. Tämä tehtävä kuuluu seurakunnalle. Kyseinen yhdistys ei myöskään ole esim. kirkon virallinen lähetysjärjestö tai vakiintuneen herätysliiketaustan omaava yhdistys. Näin ollen tuomiokapituli toteaa myös, että kyse ei siis ole Kankaanpään seurakunnan jumalanpalvelusten ulkoistamisesta, mihin kantelussa viitataan.

Tuomiokapituli kehottaa Kankaanpään seurakuntaa huolehtimaan siitä, että seurakunnan kokoamassa lähialueen seurakuntatoiminnan ilmoittelussa ei pääse syntymään mielikuvaa, että Niinisalon kirkoksi nimitetyssä kiinteistössä järjestetty toiminta olisi seurakunnan toimintaa.

Saadun selvityksen perusteella tuomiokapituli katsoo, että kyseisessä Kankaanpään alueella sijaitsevassa yksityisomistuksessa olevassa rakennuksessa ei ole kantelussa tarkoitetulla tavalla toimitettu laittomia ehtoollisia ilman tuomiokapitulin lupaa. Kirkkoherran valvonnassa ja virkavastuulla voidaan ehtoollista tilapäisesti viettää myös muualla kuin seurakunnan kirkossa. Kirkkolain ja pappisviran luonteen nojalla Kankaanpään seurakunnan papisto on oikeutettu satunnaisesti toimittamaan jumalanpalveluksia myös muualla kuin Kankaanpään kirkossa, siis myös ko. rakennuksessa.

Tuomiokapituli toteaa, että jos kirkkoneuvosto pitää hengellisen toiminnan edistämisen kannalta tarkoituksenmukaisena, että Niinisalon toimintakeskuksessa järjestetään seurakunnallista toimintaa, se voi siitä päättää ja solmia tarpeelliset sopimukset kiinteistön omistajan tai kappeliyhdistyksen kanssa. Nyt näin ei ole tapahtunut. Kirkkoherra ei voi toimia kirkkoneuvoston päätöksistä piittaamatta.

Tuomiokapituli katsoo, että Niinisalon kappeliyhdistyksen toiminta täyttää kilpailevan toiminnan määritelmän. Yhdistys on ryhtynyt Kankaanpään seurakunnan alueella harjoittamaan seurakunnan tehtäväksi säädettyä jumalanpalvelustoimintaa ja pitämään lisäksi muita hengellisiä tilaisuuksia. Kirkkoherra ei ole oikeutettu toimimaan minkään kilpailevan yhdistyksen toiminnassa hengellisenä johtajana tai työntekijänä. Satunnaiset vierailut yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ovat mahdollisia. Pysyväisluonteisiin tehtäviin tarvitaaan lain edellyttämä sivutoimilupa.

Selvää on, että kirkkoherran ja kantelun tehneiden luottamushenkilöiden näkemykset eroavat kantelussa esiin tuoduissa asioissa, eivätkä kantelut näytä tuovat ratkaisua asioihin. Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. edistää seurakunnan hengellistä toimintaa. Tuomiokapituli kehottaa kirkkoherraa ja muita kirkkoneuvoston jäseniä yhteistoiminnassa rakentamaan yhteyttä seurakunnassa.

Papiston ohjauksen osalta tuomiokapituli antoi asian piispa Kaarlo Kallialalle toimenpiteitä varten.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa tuomiokapitulin nettisivuilta:

http://www.arkkihiippakunta.fi/hallinto/paatokset/