You are currently browsing the Kirkkohallitus category
Displaying 1 - 2 of 2 entries.

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012-2015 hyväksyttiin

  • Posted on September 20, 2016 at 16:18

bible-and-kross-1383683875d8s

Kirkkohallitus hyväksyi kirkon nelivuotiskertomuksen 2012-2015 kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Nelivuotiskertomuksessa kuvataan ja analysoidaan kirkossa tapahtuneita muutossuuntia ja tarkastellaan niitä osana yhteiskunnallista ja kirkollista kehitystä. Nelivuotiskertomus tarjoaa pohjatietoa toiminnan kehittämiseen.

Kirkon nelivuotiskertomus on uudistunut. Uudistetussa nelivuotiskertomuksessa tilastollisten havaintojen raportointi siirrettiin verkossa oleviin tilastokatsauksiin, joita on helppo ja nopea päivittää ja joista tiedonetsiminen sujuu vaivatta.

Nelivuotiskertomukseen kuuluvat kirjalliset raportit jaettiin kahdeksi erilliseksi julkaisuksi. Kertomuksen ensimmäinen osa, Erilaistuva kirkko koostuu katsauksista kirkon työaloihin, henkilöstöön ja hallintoon ja siinä hyödynnetään valtaosin asiakirjalähteitä. Kertomuksen toinen osa koostuu syvemmälle luotaavista kirkon toimintaympäristöä koskevista analyyseista, jotka on rajattu erityisen ajankohtaiseen teemaan. Kertomuksen nimi on Osallistuva luterilaisuus ja se kertoo luterilaisuuden ilmenemisestä nykyajan Suomessa sekä vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Nelivuotiskaudelle 2012-2015 on ollut ominaista erilaisuuden lisääntyminen sekä yhteiskunnassa että kirkossa. Samalla on kuitenkin havaittavissa myös kehitystä toiseen, lisääntyvän yhteyden ja ykseyden suuntaan.

Kirkolliskokous käsittelee nelivuotiskertomusta kokouksessaan marraskuussa 2016.

Kirkkohallitus esittää seurakuntien perusmaksun säilyttämistä 7,5 prosentissa

Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2017–2019 hyväksyttiin esitettäväksi marraskuun kirkolliskokoukselle.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnilta perittävä perusmaksu vuosina 2017–2019 säilyy 7,5 prosentin suuruisena. Perusmaksulla rahoitetaan kirkon yhteistä toimintaa.

Seurakuntien yhteisövero-osuus poistettiin vuoden 2016 alusta lukien ja kirkolle myönnettiin valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin 114 milj. euroa. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtionavun määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaten. Korotuksen oletetaan olevan 500 000 euroa vuonna 2017.

Rääkkylän seurakunta liitetään Kiteen seurakuntaan

Kiteen ja Rääkkylän seurakuntien kirkkovaltuustot ovat hyväksyneet yksimielisesti aloitteen Rääkkylän seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 alkaen.

Myös Mikkelin ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulit puoltavat seurakuntien yhdistymistä seurakuntien tekemien yksimielisten päätösten mukaisesti.

Täysistunto hyväksyi esityksen Rääkkylän seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 lähtien. Liittämisen myötä Kiteen seurakunnan alue käsittää laajentuneen Kiteen kaupungin alueen. Laajentuvan seurakunnan nimenä on Kiteen seurakunta ja se kuuluu Mikkelin hiippakuntaan.

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet

Kirkkolain mukaan kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin on kannettava kolehteja päiväjumalanpalveluksissa.

Kirkkohallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2016 päiväjumalanpalveluksissa vuonna 2017 kannettavien kolehtien määräämisen periaatteet. Kirkkohallituksen määräämät kolehdit on jaettu pakollisiin ja tiettyyn päivään sidottuihin kolehteihin, pakollisiin, mutta seurakunnan harkinnan mukaan tiettynä ajanjaksona kerättäviin kolehteihin ja suosituskolehteihin, joita seurakunta voi halutessaan sijoittaa omassa päätösvallassaan oleville kolehtipyhille.

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien vuoden 2016 päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet. Kirkkohallitus antoi suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapituleille oikeuden määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.
Vuoden 2015 aikana seurakunnissa kannettujen kolehtien tuotto oli yhteensä reilut 9,3 miljoonaa euroa.

Utsjoen seurakunnalle 50 000 euroa harkinnanvaraista avustusta

Kirkkohallitus myönsi 50 000 euroa harkinnanvaraista avustusta Utsjoen seurakunnalle. Seurakunnan ongelmallinen taloustilanne johtuu muun muassa Karigasniemen kappelin rakentamishankkeen kokonaiskustannusten ylittymisestä 400 000 eurolla.

Kirkkohallitus katsoo, että Utsjoen taloustilanteessa on kyse poikkeuksellisesta ja tilapäisestä taloudellisesta vaikeudesta. Harkinnanvaraista avustusta myönnetään tilapäiseen apuun.

Kirkon kulttuuripalkintotyöryhmä nimitettiin

Kirkkohallitus jakaa vuosittain kirkon kulttuuripalkinnon kristillisen sanoman kannalta merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta tai kulttuuriteosta. Kulttuuripalkintoa jakaessaan kirkkohallitus on pyrkinyt tarkastelemaan taiteen ja kulttuurin alueita monipuolisesti. Kirkon kulttuuripalkinto on jaettu vuodesta 1992 lähtien.

Kirkkohallitus valitsi kulttuuripalkintotyöryhmään jäseniksi valittiin 1.6.2016–31.5.2020 väliseksi ajaksi ohjelmistosuunnittelija Antti Alanen, professori emerita Liisi Huhtala, toimintakeskuksen johtaja Anna-Mari Kaskinen, kirjailija Antti Nylén ja toimittaja Pekka Heikkilä.

Erityisnuorisotyön linjaukset hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi Läsnäolon nuorisotyö, Erityisnuorisotyön linjaukset -asiakirjan.

Kirkkohallituksen kasvatus ja perhe -yksikön toimikunta antoi vuonna 2015 tehtäväksi päivittää Erityisnuorisotyön strategia -asiakirjan. Tehtävää varten nimettiin työryhmä.

Kasvatustyön ammattilaiset eri puolilta Suomea osallistuivat verkossa tapahtuneeseen
työskentelyyn. Materiaalia työstettiin myös erityisnuorisotyön työkokouksissa sekä koulutuksissa. Asiakirjan toimitti asiantuntija Heli Pruuki.

Kirkkohallitus: Yhteisöveron jako-osuuden tulisi kattaa kirkolle lailla annettujen tehtävien kulut

  • Posted on October 31, 2013 at 16:46

Kirkkohallitus on antanut valtiovaranministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä, joka koskee veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia vuosina 2014–2016. Kirkkohallitus pitää esitystä perusteltuna siltä osin, kun tavoitteena on kompensoida kirkolle verotuksiin tehtävistä muutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset.

Kirkkohallitus kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että ehdotetuilla jako-osuuksilla ei esityksessä olevien laskelmien mukaan kateta seurakunnille säädettyjen yhteiskunnallisten tehtävien nettomenoja.

Seurakunnille annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautausmaiden ylläpito sekä vanhoihin kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen ylläpito ja tietojen luovutukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi seurakunnat ylläpitävät merkittävää kansallista kulttuuriperintöä. Vuonna 2012 tehtävistä aiheutuneet nettomenot olivat 139 miljoonaa euroa verrattuna kirkon saamaan 96 miljoonan euron yhteisöveron jako-osuuteen. Pelkästään hautaustoimen kulut olivat 113 miljoonaa euroa.

Hallituksen esityksessä olevien laskelmien mukaan ehdotettujen laskennallisten jako-osuuksien tuotto kattaisi arvioidut hautaustoimen nettomenot vain vuonna 2015. Tuotto ei riittäisi kirkonkirjojen ylläpitoon tai rakennusten suojeluun.

Hallituksen esitys jako-osuudeksi olisi 2,8 prosenttia vuonna 2014, 2,7 prosenttia vuonna 2015 ja 2,21 prosenttia vuonna 2016. Kirkkohallituksen ehdotus vuodeksi 2014 on 3,7 prosenttia, 3,39 prosenttia vuodeksi 2015 ja 3,26 prosenttia vuodeksi 2016.

Kirkkohallituksen koko lausunto on uutisen liitteenä: evl.fi/uutiset > Kirkkohallitus: Yhteisöveron jako-osuuden tulisi kattaa kirkolle lailla annettujen tehtävien kulut