Displaying 1 - 10 of 633 entries.

Seurakuntien taloudellinen tila koheni vuonna 2017 – eriarvoistumisen kehitys jatkui

  • Posted on August 31, 2018 at 16:00

glaube-und-religion

Seurakunnat onnistuivat säästämään toiminnan kustannuksissa vuonna 2017. Toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus pieneni reilut kolme prosenttia. Toimintakatetta pienensivät toimintatuottojen 9 miljoonan euron kasvu ja toimintakulujen väheneminen 18 miljoonalla eurolla. Toimintakate oli yhteensä 825 miljoonaa euroa.

Verotulot pienenivät 11 miljoonalla eurolla 885 miljoonaan euroon. Rahoitustoimen nettotuotto kasvoi 12 miljoonalla eurolla.

Henkilöstön vuosittain toukokuussa tilastoitava lukumäärä kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta henkilötyövuosien määrä jatkoi laskua. Seurakunnissa työskenteli viime vuonna noin 20 000 ihmistä. Henkilöstökulut olivat yhteensä 582 miljoonaa euroa (−3 %). Palkkoja maksettiin noin 9 miljoonaa euroa vähemmän (−2 %) ja henkilösivukuluja 8 miljoonaa vähemmän (−6 %) kuin edellisvuonna. Henkilöstökulujen muutos johtuu pääasiassa Kiky-sopimuksen mukaisista lomarahojen leikkauksista ja työnantajan sosiaaliturva- ja eläkemaksujen alennuksista.

Vuosikatetta kertyi 134 miljoonaa euroa eli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuosikate on tilikauden tulojen ja menojen erotus. Vuosikatteen tulisi kattaa aikaisemmista investoinneista vuosittain kuluiksi kirjattavat poistot. Poistot ja poistoerokirjaukset olivat yhteensä 91 miljoonaa. Tilikauden ylijäämä oli 43 miljoonaa euroa, joka oli 12 miljoonaa euroa eli 37 prosenttia suurempi kuin vuosi aikaisemmin. Tilikauden jäämä saadaan vähentämällä vuosikatteesta poistot.

Erilaisiin investointeihin seurakunnat käyttivät 86 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääasiassa kirkkojen ja seurakuntakeskusten peruskunnostuksia. Kiinteää omaisuutta seurakunnat myivät 22 miljoonalla eurolla.

Seurakuntien lainamäärä kasvoi 9 miljoonalla. Uutta lainaa otettiin 23 miljoonaa ja lainoja lyhennettiin 14 miljoonalla eurolla. Rahavarojen määrä kasvoi 74 miljoonalla eurolla.

Talouden polarisaatio on nähtävissä kirkossa

Seurakuntien talouskehityksessä on nähtävissä talouden polarisaatio kasvukeskusten ja ylipäätään suurempien paikkakuntien ja muun Suomen välillä. Sadan jäsenmäärältään suurimman seurakuntatalouden joukossa 23:lla tilinpäätös oli alijäämäinen, kun sadan pienimmän joukossa alijäämäisiä seurakuntatalouksia oli 47. Kolmanneksella seurakuntatalouksista talous on alijäämäinen ja kahdella kolmanneksella ylijäämäinen.

Rahavarojen riittävyys oli alle kaksi kuukautta 40 seurakuntataloudella. Tilinpäätöshetken rahavarat riittäisivät yli puoleksi vuodeksi puolella seurakuntatalouksista ja yli vuodeksi 40:llä.

Vaikka rahavarojen määrä kasvoi 74 miljoonalla eurolla 901 miljoonaan euroon, rahoitusvarallisuus oli negatiivinen 58 seurakuntataloudella ja kolmasosalla rahamäärä väheni.

Kymmenen suurimman seurakuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli puolet kaikkien seurakuntatalouksien vuosikatteesta. Negatiivinen vuosikate oli 33 seurakuntataloudella. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja 102 seurakuntataloudella.

Rahoitustoimen tuotot jakautuvat hyvin epätasaisesti seurakuntatalouksien kesken. Helsingin seurakuntayhtymän osuus niistä oli peräti 45 prosenttia. 59:llä seurakuntataloudella rahoitustoimen tuottojen ja kulujen erotus oli negatiivinen.

Tilikauden tulos oli negatiivinen 103 seurakuntataloudella.

Seurakuntatalouksia on tällä hetkellä 278. Seurakuntatalous on joko seurakunta, jolla on itsenäinen talous tai seurakuntayhtymä.

Kirkkohallitus: Avioliiton alaikäraja tulisi olla 18 vuotta ja poikkeuslupamenettelystä tulisi luopua

  • Posted on August 22, 2018 at 11:38

hochzeits-ringe

Kirkkohallitus antoi istunnossaan 22.8.2018 oikeusministeriölle lausunnon alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta. Kirkkohallitus lähtee lausunnossaan siitä, että poikkeuslupamenettelystä tulisi luopua, ja avioliiton solmimisen ikärajan tulisi jatkossa olla 18 vuotta.

Kirkkohallitus katsoo, että lainsäädännön tehtävänä tulisi ensisijaisesti ennaltaehkäistä lapsiavioliittojen syntymistä, ja lapsen edun turvaamiseksi avioliiton solmimisen ikärajan tulisi olla 18 vuotta ilman mahdollisuutta saada poikkeuslupaa avioliiton solmimiseen alaikäisenä.

Lausunnossa todetaan, että avioliiton solmimisen ikärajan asettaminen 18 vuoteen olisi johdonmukainen ratkaisu, sillä Suomen oikeusjärjestelmässä katsotaan henkilön saavuttavan täyden itsemääräämisoikeuden ja oikeustoimikelpoisuuden 18-vuotiaana. Avioliiton solmimisen ikärajan asettaminen samaan ikään on keino suojella alaikäistä ja osaltaan varmistaa lapsen oikeutta lapsuuteensa.

Kirkkohallitus katsoo, että jos valmistelussa kuitenkin päädyttäisiin säilyttämään poikkeuslupamenettely, laissa tulisi säätää luvan myöntämiselle ehdoton alaikäraja. Alaikärajan tulee olla vähintään 16 vuotta, joka on jo voimassa olevassa rikoslaissa säädetty suojaikärajaksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota alaikäisen kuulemismenettelyyn lupaa myönnettäessä.

Kirkkohallitus toteaa lausunnossaan, että lapsiavioliittojen ehkäisemiseksi myös ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamisen edellytyksenä tulisi lähtökohtaisesti olla se, että avioliitto on solmittu 18-vuotiaana, ja että alaikäisten ulkomailla solmimien avioliittojen tunnustamiselle asetetaan sama ehdoton alaikäraja, joka on Suomen oikeusjärjestelmässä hyväksytty lapsen suojaikäraja eli 16 vuotta. Tätä nuorempana solmittu avioliittoa pidettäisiin mitättömänä.

Avioliittojen tunnustamisessa tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa ja varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevan asema ja etu voidaan turvata. Tällöinkin on tärkeää selvittää alaikäisenä avioliiton solmineen oma tahtotila.

Lausunto kokonaisuudessaan tallennetaan osoitteeseen lausuntopalvelu.fi

Kirkon tekemää hyvää ei aina nähdä

  • Posted on August 16, 2018 at 11:31

church.steeple.cross_

Monille on yllätys, kuinka paljon kirkko tekee hyvää tavallisten ihmisten arjessa. Muut kuin kirkolliset toimitukset, esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö vanhusten ja vähävaraisten perheiden auttamiseksi muodostavat valtaosan, jopa neljä viidesosaa kirkon työstä. 

Tämä tavallisten ihmisten tekemä arkinen, lähimmäisten elämää rikastuttava työ valitettavan usein unohtuu, kun kirkkoa kritisoidaan, muistuttaa toiminnanjohtaja Paula Aaltonen Kirkon alat ry:stä.

Kirkon sisällä työmoraalin keskeinen sisältö on, että työntekijä palvelee lähimmäisiään ja yhteiskuntaa arkisella työllään. Kutsumus työhön on rikkaus, mutta se merkitsee myös psyykkistä kuormitusta pitkine, usein viikonloppuun sijoittuvine työpäivineen. Tämän lisäksi työssä kohdataan elämän suuret surut ja vaikeudet, mutta myös ilon hetket. Tähän kaikkeen tarvitaan taitoa löytää lohdutuksen sanoja ja aikaa, samalla kun työhön kuuluvat käytännöllisetkin asiat on hoidettava.

– Onneksi seurakunnissa osataan myös tukea työntekijöitä. Kirkon alat on kristillistä työtä tekevien ammattiliitto ja olemme yhdessä työnantajapuolen kanssa käynnistäneet laajan Kirkon työelämä 2020 -luvulla -ohjelman eli Kirtekon. Siinä työnantaja ja työntekijät yhdessä työelämän kehittämisen ammattilaisten kanssa ratkovat työelämän ongelmia. Tavoitteena on, että Kirteko osaltaan edistää kirkon rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Onnistumiset toimivat myös esimerkkeinä muille, joten kaikkien ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudelleen, iloitsee Aaltonen.

 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

www.kirkonalat.fi

Jukka Keskitalo valittiin Oulun hiippakunnan piispaksi

  • Posted on August 15, 2018 at 15:29

Jukka Keskitalo 2018_0162a

Kuvaaja: Sanna Krook

Keskiviikkona 15.8. pidetyssä Oulun hiippakunnan piispanvaalissa alustavan ääntenlaskennan jälkeen Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo sai yli puolet annetuista äänistä (alustavan tuloksen mukaan 59,4 %) ja tuli suoraan valituksi Oulun seuraavaksi piispaksi.

Piispanvaalin alustavassa tuloslaskennassa äänimäärät jakautuivat kolmen ehdokkaan kesken seuraavasti: Jukka Keskitalo sai yhteensä 597 ääntä, Niilo Pesonen 261 ääntä ja Jukka Hautala 145 ääntä. Vaalin äänestysprosentti oli 88,7 %.

Äänioikeus oli hiippakunnan papeilla sekä samalla määrällä seurakuntien valitsemilla maallikkojäsenillä. Äänioikeutettuja oli yhteensä 1133. Tulokset vahvistetaan torstaina kello 14 alkavassa tuomiokapitulin istunnossa.

Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2018. Piispan virkaan vihkimys järjestetään Oulun tuomiokirkossa 11.11.2018.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, TT Jukka Keskitalo on syntynyt vuonna 1962. Hänet vihittiin papiksi vuonna 1988. Vuonna 1999 hän väitteli teologian tohtoriksi. Keskitalo on toiminut kirkkohallituksen kansliapäällikkönä vuodesta 2010.

Lähetys kumpuaa ilosta ja rakkaudesta – Lähetyksen kesäpäivillä siunattiin sunnuntaina yhdeksän uutta lähetystyöntekijää

  • Posted on June 17, 2018 at 20:14

lahetystyontekijoiksi_siunaaminen_kuva_mikko_saari

Lähetystyöntekijöiksi siunaaminen kuva: Mikko Saari

Yhdeksän uutta lähettiä siunattiin Lähetyksen kesäpäivillä lähetystyöntekijöiksi. Tapahtuman päättäneessä kiitosjuhlassa puhui muslimista kristityksi kääntynyt henkilö, joka työskentelee nyt Lähi-idässä.

Kylväjän kotimaantyön johtaja Hanna Lindberg käsitteli sunnuntaiaamun raamattuluennossaan kristityn identiteettiä. Lindberg tutki aihetta Paavalin sanojen valossa: ”Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne.” Ef. 3:16

– Pysyvä titteli jokaiselle kristitylle on Jeesuksen opetuslapsi. Opetuslapseus ei ole vain tehtävä, vaan se on myös ja ennen kaikkea identiteetti, Lindberg sanoi.

– On oleellista mihin kirkossamme katsotaan kristityn identiteetin perustuvan.

– On olemassa miehiä ja naisia, eri rotuja, kieliä ja kansallisuuksia. Ihmisen arvo tai identiteetti ei perustu yhteen tai useampaan ryhmäominaisuuteen, vaan Jumalan lapseuteen, joka yhdistää yli erilaisuuden. Kristillinen ihmiskuva nousee kaikessa yhteisöllisyydessään yksilön arvosta suhteessa Jumalaan, Lindberg sanoi.

Lindberg kertoi huomanneensa suomalaisessa julkisessa keskustelussa vahvan vastakkainasettelun. Kaikessa nähdään hänen mukaansa ”valtaa ja hyväksikäyttöä ja lyödään kiilaa esimerkiksi sukupuolten välille”.

– Ihmisiä ei nähdä yksilöinä vaan heidät luokitellaan johonkin ryhmään. Heitä arvioidaan ryhmän jäsenyyden kautta ja erilaiset ryhmät laitetaan vastakkain.

– Mutta vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen erilleen ajavaa vastakkainasettelua käyttäen ei ole kristillistä, Lindberg totesi.

– Esimerkiksi naisten tasa-arvoisten oikeuksien ajamisen ei tule tapahtua asettamalla naiset ja miehet vastakkain.

– Ihmisarvomme ei perustu sukupuoleen, varallisuuteen, rotuun tai muihin vastaaviin tekijöihin. Olemme ihmisinä arvokkaita siksi, että Jumala on luonut meidät, ja Jeesus on kuollut meidän kaikkien puolesta.

Matteuksen kutsumuksen jatkajat

Aamupäivän ehtoollisjumalanpalvelus toi telttaan ja kirkkosaliin yli 700 juhlavierasta. Messun yhteydessä toimitettiin myös lähetystyöntekijäksi siunaaminen, jossa yhdeksän lähettiä varustettiin rukouksin lähetystyöhön. Pastori Mauri Tervonen vertasi lähetystyöhön lähtemistä tilanteeseen, jonka evankelista Matteus koki Jeesuksen vieraillessa tämän kodissa.

– Todennäköisesti Matteus tuon vierailun jälkeen palasi monesti Jeesuksen sanoihin: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.” Siinä Kristus tiivisti kristillisen uskomme ytimen arjen keskelle.

– Jeesus näki Matteuksen sisimpään, ja Kaikkivaltias näkee meidänkin elämämme jokaisen kohdan ikuisuuteen asti.

Jeesuksen rakkaus Matteusta kohtaan teki Matteuksesta lähetystyöntekijän.

– Te olette kuin jatkokertomus tälle Matteuksen evankeliumin tekstille, Tervonen sanoi uusille lähetystyöntekijöille

– Jeesuksen lähetyskäsky konkretisoituu tässä hetkessä. Jumala kutsuu sanomansa viejiksi meitä, armahdettuja syntisiä. Hän on kanssanne maailman loppuun asti.

Pysyvä ilo Jeesuksessa

Päätöstilaisuuden lennokkaasta ja hauskasta puheesta vastasi anonyyminä esiintynyt Lähi-Idästä saapunut kristitty, joka julistaa ilosanomaa muslimien keskuudessa. Hän kertoi menettäneensä koko perheensä kääntyessään muslimista kristityksi.

– Voimme nauttia Jumalasta enemmän yhdessä, ja siksi hän perusti kirkon. Saamme iloita Herrasta, ja siksi lähetämme lähettejä. Monilla kansoilla ei vielä ole todellista toivoa, koska he eivät tunne Jeesusta. Heillä on vain hetkellisiä iloja. Kaikki kirkon ulkopuolella rohkaisee vain itsekeskeisyyteen: ”Katsokaa minua, kuunnelkaa minua”.

Puhujan mukaan kestävä onni kiinnittyy ikuiseen elämään.

– Minun tulee vähetä, ja Jeesuksen tulee kasvaa.

– Jumalan tehtävä on avata ihmisten silmät näkemään evankeliumi, mutta meidän tulee todistaa siitä.

Hän korosti, että Jumala hallitsee kaikkia tapahtumia.

– Luuletteko, että Jumala ei näe nälänhätiä, sotia, ihmiskauppaa, vihaa, rasismia tai kristittyjen vainoja? Tähän vastaa yksi jae Raamatusta: Jeesus itki. Jeesus näkee. Jumala on kanssamme.

Lähetyksen kesäpäivät järjestettiin Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa 15.–17.6.2018 Lähetysyhdistys Kylväjän ja Suomen Raamattuopiston yhteistyönä. Tapahtumaan osallistui yli 2000 ihmistä. Ensi vuonna Lähetyksen kesäpäivät järjestetään 14.–16.6.2019 Kylväjän ja Hyvinkään seurakunnan yhteistyönä.

Virkaten lämpöä Jaalan kirkkoon

  • Posted on June 15, 2018 at 17:32

Jaalan virkkuukirkko

Jaalan kirkko täyttää 140 vuotta ja sen kunniaksi jaalalaiset aikovat virkata 100 istuinalustaa puupenkeille. – Tarkoitus on lainata istuinalustat tapahtumia varten ja ne voi palauttaa taas seuraavaa käyttöä varten, kertoo Jaalan kappalainen Minna Tanska.

Pappi idean äitinä

Ajatus istuinalustoista tuli Jaalan kappalaiselta Minna Tanskalta: – Mielestäni kirkon penkit ovat kovia ja talvella kylmiäkin. Itse virkatuista istuinalustoista tulee lämmin kädenojennus vierailijoille, kertoo Jaalan lähetyssihteeri Susanna Roitto

Idea jalostui Jaalan kirkonkylän kinkereillä Irmeli Salosen kodissa. – Jaalan lähetyspiirissä on käynyt vähänlaisesti väkeä ja mietin sille vaihtoehtoja. Minnan ehdotettua istuinalustojen virkkausta innostuin heti, kertoo Susanna Roitto. – Sipun Leena oli lahjoittanut Irmelille muutaman kauniin alustan ja oli itse paikalla. Niinpä taitaja ja tekijät olivat samassa tilassa ja idea alkoi elää, kertaa Roitto. – Olin juuri hakenut peräkärryllisen matonkuteita, joten materiaalitkin olivat valmiina, kertoo seurakunnan puuhanainen Irmeli Salonen.

Virkkuukirkossa saa tehdä käsitöitä

– Lähetyksen vastuuryhmän kokouksessa esittelimme idean muille ja ajatus sai kannatusta. Minna-pappi tuli ehdottaneeksi Virkkuukirkon järjestämistä. Luontevaksi paikaksi tuli juhannuksen jälkeinen sunnuntai, joka on muuten hyvin hiljainen pyhä. Vähän käsityön ja jumalanpalveluksen yhdistäminen mietityttää, mutta papin siunaus rohkaisi meitä, kertoo Irmeli Salonen.

– Kerrankin on siis lupa tehdä käsitöitä kirkossa! Joidenkin on helpompi keskittyä kuuntelemiseen, kun samalla on käsillä jotain tekemistä. Mukaan voi ottaa oman käsityön tai kirkon takaosasta virkkuukoukun ja kuteita, kertoo Susanna Roitto – Emme me lankoja tai kuteita halua siunata vaan ne kädet ja ihmiset, jotka silmukoiden ja virkkausten kautta tekevät hyvää lähimmilleen. Lähetystyössä villasukkien siunaus on moninkertainen, kun ensin tekijä tulee siunatuksi työllään, ostaja saa lämpimät jalat tai lahjoittaa ne eteenpäin. Ja vielä tuotto menee siunaukseksi lähetyskentälle, iloitsee Roitto.

Kesäkahvilasta lähtölaukaus

Jaalan perinteinen lähetyskahvila Jaalan kirkossa toimii virkkausprojektin päämajana kesän ajan. Sieltä löytyy valmista kudetta, leikattavia kuteita, virkkuukoukkuja, ohjeita ja malleja. – Jokainen saa osallistua kykyjensä ja voimiensa mukaan. Joku voi hakea materiaalit ja ohjeet ja tehdä työtä kotona, toinen virkata kesäkahvilassa kerroksen tai pari tai vaikka koko päivän. Jollekin taas pelkkä kuteiden leikkaaminen kahtia voi riittää, sitäkin on mukavampi tehdä parityönä niin että toinen avaa paksua kudetta ja toinen leikkaa, Irmeli Salonen vinkkaa. – Ohjeetkin ovat summittaiset, jokainen kun tekee työtä käsialansa mukaan.

 
Jaalan kirkon 140 v. juhla 2.12. klo 10
– tavoitteena 100 kpl virkattuja istuinalustoja

Virkkukirkko su 24.6. klo 10 Jaalan kirkossa
– oman käsityön saa ottaa mukaan, tarvikkeita myös kirkon takaosassa
– kirkkokahvilla virkkuuprojektin esittelyä

Lähetyksen kesäkahvila
– ti ja to klo 10-15 Jaalan kirkon seurakuntasalissa

Inkeroisten kirkko avoinna kesäkeskiviikkoisin Alvar Aalto -kierrosten yhteydessä

  • Posted on June 13, 2018 at 11:47

Inkeroisten kirkko_alttari_kuva Kouvolan kameraseura

Kuva: Kouvolan kameraseura

Inkeroisten kirkko on tänä kesänä avoinna Ankkapurhasta Alvar Aaltoon –kävelykierrosten yhteydessä keskiviikkoisin 13.6.-29.8. klo 18-18.30. Kouvolan matkailuoppaat ry:n järjestämillä kävelykierroksilla tutustutaan Ankkapurhan alueeseen ja Alvar Aallon luomuksiin Kouvolassa. Kävelykierroksia järjestetään 29. elokuuta saakka keskiviikkoisin kello 17.30-19.00.
– Anjalankosken seurakunnassa on otettu ilolla vastaan mahdollisuus pitää auki Inkeroisten kirkkoa Alvar Aalto -kierrosten aikana, kertoo Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Eija Murto.

– Kaunis Inkeroisten kirkko on osa opastettua kierrosta ja kirkkoon pääsee myös sisälle tutustumaan. Koska Anjalankosken seurakunnassa ei ole varsinaista tiekirkkoa, niin tämä on erittäin hieno asia! Kaupungin aloite on myönteinen signaali halusta yhteistyöhön. Tämän kesän kokemusten perusteella mietimme jatkoa ja keskustelemme tulevien kesien mahdollisuuksista.

Inkeroisten kirkko valmistui vuonna 1910 ja se edustaa jugend-arkkitehtuuria. Muodoltaan tämä kivikirkko on niin sanottu pitkäkirkko. Inkeroisten kartonkitehtaan omistajat rakennuttivat kirkon Inkeroisten kylään tehtaanmäelle, työväestön asuntojen läheisyyteen. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Birger Federley. Alttariseinällä on Veikko Vionojan suunnittelemat värikkäät ikkunalasit sekä Viljo Savikurjen tekemä pronssinen krusifiksi. Kirkkoon mahtuu 350 henkilöä, ja sinne on invaluiska.

Ankkapurhasta Alvar Aaltoon -kävelykierrokset keskiviikkoisin 13.6.-29.8. klo 17.30-19
Kävelykierrokselle lähdetään Teollisuusmuseon toimiston edestä, Pasilantie 1, Inkeroinen. Kierroksella tutustutaan Ankkapurhankosken partaalle 1872 perustettuun puuhiomon puutarhamaiseen tehdaskylään, jonne arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli vuosina 1937-1956 paperitehtaan, kymmeniä asuinrakennuksia sekä lähialueelle koulun ja kokonaisen omakotitaloalueen. Kierroksen järjestää Kouvolan matkailuoppaat ry. Kierros toteutuu jos on yksikin osallistuja. Kävelykierros 5 €/henkilö. Alle 15-vuotiaat aikuisen seurassa maksutta.

Inkeroisten kirkko avoinna keskiviikkoisin 13.6.-29.8. klo 18-18.30

Rautaista raamattuopetusta, muslimien kohtaamista ja lapsille omaa ohjelmaa Lähetyksen kesäpäivillä

  • Posted on June 11, 2018 at 15:33

lahde-lahemmas-a4

Lähetyksen kesäpäivät järjestetään Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa 15.–17.6. Luvassa on aimo annos lähetyselämää, rukousta, opetusta, liikuntaa ja yhteyttä. Lähetyksen kesäpäivillä on ohjelmaa kaikenikäisille: lapsille, nuorille ja aikuisille. Musiikkia löytyy myös joka makuun ja erityisesti nuorempaa polvea on huomioitu monipuolisilla iltakonserteilla.

Päivillä on mukana monia lähettejä ja vieraita ympäri maailmaa, esimerkiksi Aasiasta ja islamilaisilta alueilta. He kertovat kuulumisia siitä työstä, missä he saavat olla mukana, ja mitä Jumala eri puolilla maailmaa tekee. Viikonlopun aikana on erityisesti esillä muslimien parissa tehtävä työ.

–Meillä on tänä vuonna vieraana Lähi-Idän muslimialueelta kristityksi kääntynyt henkilö, joka kertoo oman elämäntarinansa. Saamme kuulla, mitä on muslimien kohtaaminen, ja miten heitä voi johdattaa lähemmäs Jumalaa sekä kulkea heidän kanssaan sitä tietä, jolle Jumala heitä kutsuu, kertoo Kylväjän kotimaantyön johtaja Hanna Lindberg.

–Useat ovat toivoneet kesäpäiville entistä enemmän Raamatun opetusta. Raamattutunteja on joka päivä, ja lisäksi lauantaina on aamusta iltapäivään jatkuva raamattuopetussarja. Luotettuina raamatunopettajina ovat muun muassa Jukka NorvantoMarja-Kaarina Marttila ja Eero Junkkaala, iloitsee Hanna Lindberg.

–Samaan aikaan on tarjolla lähettien kuulumisia ja lähetyselämän kirjoa eri puolilta maailmaa sekä rukousta. Liikunnan ystäville on luvassa toiminnallista tekemistä urheilulähetystyön merkeissä, jatkaa Lindberg.

Lapsille on varattu omaa ohjattua toimintaa. Alle kouluikäisille on tarjolla Muksula, ja koululaisille oma ohjelmansa. Päivien Lähde lähemmäs -teemaa pohditaan lasten kanssa muun muassa nukketeatterin keinoin. Ohjelmassa on Raamattuun perehtymistä sekä monipuolista liikuntaa ja muuta yhteistä tekemistä.

Lisätietoja Lähetyksen kesäpäivistä löytyy Kylväjän sivuilta (www.kylvaja.fi/kesapaivat), jonne on koottu ohjelma, tietoa majoituksesta ja muita käytännön asioita. Kesäpäivät järjestää yhteistyössä Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suomen Raamattuopisto.

Valkealan seurakuntaan haetaan uutta kirkkoherraa

  • Posted on June 8, 2018 at 15:40

cross-1367851869dD1

Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvassa Valkealan seurakunnassa on parhaillaan avoinna haku kirkkoherran virkaan. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Valkealan kirkkoherran viran 29.6.2018 klo 15 mennessä. Vaalipäivä on helmikuussa 2019. Vaalitapa on välitön vaali, jossa kirkkoherran valinnan suorittavat Valkealan seurakunnan jäsenet.

Kirkkoherranvaaliin asetetaan enintään kolme ehdokasta
– Toivomme, että virkaan tulisi runsaasti hakijoita, Valkealan seurakunnan vt. kirkkoherra Merja Larvi sanoo. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli asettaa virkaa hakeneista enintään kolme vaalisijoille kirkkoherranvaalissa. Ehdokkaiden asettaminen vaalisijoille tapahtuu kapitulin haastattelujen perusteella. Kelpoisuuspäätös ja vaalisijoille asettaminen tapahtuu tuomiokapitulissa arviolta syyskuun puolivälin jälkeen.
– Nyt kun Valkealan seurakuntalaisille tulee mahdollisuus äänestää välittömässä vaalissa, odotamme hyvää äänestysvilkkautta kirkkoherranvaalissa, Merja Larvi toteaa.

Äänioikeutettuja ovat 18-vuotiaat seurakunnan jäsenet
Kirkkoherran välitön vaali toimitetaan samojen vaaleja koskevien yleisperiaatteiden mukaan kuin seurakuntavaalit. Vaalin toimittaminen on seurakunnan vaalilautakunnan vastuulla.

Äänioikeus Valkealan kirkkoherran välittömässä vaalissa on viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 18 vuotta täyttävällä kirkon jäsenellä, joka on Valkealan seurakunnan jäsen.

Heinäkuun herättäjäjuhlilla kokoonnutaan Kalevaan taivasalle

  • Posted on May 28, 2018 at 15:16

herattaja-10843-3218a1e5ecc8a6ade6eb2ea0ffb15ee0

Tampereella Kalevan kirkon ympäristössä on heinäkuun alussa kuhinaa, kun alueelle saapuu tuhansia herättäjäjuhlien juhlavieraita. Herättäjäjuhlat 6.-8.7. ovat herännäisyyden eli körttiläisyyden suurin vuosittainen tapahtuma, ja ne järjestetään tänä vuonna Liisanpuistossa Kalevan kirkon kyljessä. Viikonlopun aikana juhlille osallistuu arviolta 30 000 henkeä.

Juhlille toivotetaan tervetulleiksi kaikki Tampereen seudun asukkaat. Juhla-alueelle on vapaa pääsy, ja paikalle voi tulla kaikessa rauhassa kuuntelemaan, katselemaan ja vaikka syömään jäätelön tai juomaan kahvit. Liisanpuistoon ei pystytetä monista hengellisistä kesäjuhlista tuttua jättitelttaa, vaan juhlat pidetään taivasalla. Juhlien juhlakentällä järjestetään viikonlopun aikana useammat seurat ja sunnuntaina messu, joka myös televisioidaan. Körttien noin tunnin kestävissä seuroissa vuorottelevat lyhyet puheet ja Siionin virret. Seurapuhujiksi ovat lupautuneet muun muassa kansanedustaja, Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja Pekka Haavisto, näyttelijä Laura Malmivaara, Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Tampereen piispa Matti Repo.

Juhlilla on laaja oheisohjelma, jossa korostuvat erityisesti konsertit. Suojaavat siivet -konsertissa Tuomiokirkossa kuullaan Siionin virsiä, työväenlauluja ja tekstejä vuodelta 1918, esiintyjinä ovat muun muassa Laura MalmivaaraHeikki HelaJaakko Löytty sekä näyttelijät Eriikka Väliahde ja Tuomas Juntunen. Konsertti pidetään kahteen kertaan: tiistaina 3.7. klo 19 ja lauantaina 7.7. klo 20.30.

Perjantai-iltana Sorsapuistossa voi osallistua leppoisaan piknik-konserttiin, jossa lauletaan ja laulatetaan monille tuttuja rippikoululauluja vuosien varrelta. Tilkkutäkki-konsertissa esiintyvät muun muassa Jaakko Löytty ja Pekka Simojoki ja monet muut gospel-muusikot Tampereen seudulta.

Muualta saapuvat juhlavieraat majoittuvat hotelleiden ja koulumajoituksen lisäksi telttakylään Kiovanpuistoon Uintikeskuksen lähettyville ja asuntovaunualueelle Sorsapuiston kentälle. Juhlien pysäköintialue sijaitsee Hakametsän jäähallin pihassa, josta on bussikuljetukset juhla-alueelle. Kauempaa tulevia juhlavieraita on kannustettu saapumaan Tampereelle julkisilla liikennevälineillä, mutta juhlaliikenne aiheuttaa varmasti jonkin verran ruuhkia Kalevan ja Hakametsän seudulle.

Juhlien järjestäjinä toimivat Tampereen ev.lut. seurakunnat, Herättäjä-Yhdistys ry ja Tampereen kaupunki. Juhlat toteutetaan pääosin talkoovoimin. Juhlia valmistelemassa on ollut noin pari sataa aktiivia, ja juhlaviikonloppuna erilaisiin tehtäviin etsitään jopa 1200 talkoolaista. Muutaman tunnin talkoovuorosta saa palkkioksi pullakahvit ja t-paidan, pidempään talkoileville tarjotaan myös ruokaa ja majoitusta.

Herättäjäjuhlien verkkosivut: herättäjäjuhlat.fi
Herättäjä-Yhdistyksen verkkosivut: h-y.fi